INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY A ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „nařízení“)

 

Název: MIKA-MONT, s.r.o.
IČ: 25301268
Sídlem: Bohunická 292/2, 619 00 Brno
Zastoupen: Ing. Milan Kašpar, jednatel
Telefon: 547 227 494
E-mail: mikamont@mikamont.cz

(dále jen jako „správce č. 1“)

a

Název: MIKASTAV s.r.o.
IČ: 25586114
Sídlem: Bohunická 292/2, 619 00 Brno
Zastoupen: Ing. Milan Kašpar, jednatel
Telefon: 547 227 525
E-mail: mikamont@mikamont.cz

(dále jen jako „správce č. 2“)

(oba společně dále též jako „správci“)

 

I. Správci osobních údajů

Správce č. 1 je obchodní společností, která se zabývá pronájmem a montáží HAKI lešení, pojízdných plošin Layher a souvisejícími činnostmi. Správce č. 2 je obchodní společností, která se zabývá pronájmem trubkového lešení, pojízdných plošin Layher a souvisejícími činnostmi.

Oba správci v souladu s čl. 26 nařízení stanovují společné účely a prostředky zpracování osobních údajů svých obchodních partnerů. Podíl obou správců na odpovědnosti za plnění povinností podle nařízení je dle jejich vzájemné dohody zásadně stejný. Informace uvedené v čl. 13 nařízení správci poskytují subjektům údajů prostřednictvím tohoto dokumentu společně. Subjekty údajů mohou svá práva vykonávat u kteréhokoliv ze správců, nicméně společní správci se dohodli, že kontaktním správcem pro subjekty údajů bude správce č. 2, který se subjekty údajů přichází do kontaktu jako první.

 

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

V souvislosti se svou obchodní činností správci osobních údajů zpracovávají následující kategorie osobních údajů obchodních partnerů a zákazníků (případně třetích osob, např. zaměstnanců obchodních partnerů):

 • osobní identifikační údaje (např. jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ atd.);
 • kontaktní údaje (např. adresa, e-mail, telefon);

 

III. Účely zpracování osobních údajů

Účelem, tj. důvodem, proč správci zpracovávají osobní údaje obchodních partnerů, jsou:

 • předkládání návrhů k uzavření smlouvy;
 • plnění smluvních povinností;
 • zlepšení kvality služeb;
 • zpracování požadavků obchodních partnerů zaslaných prostřednictvím e-mailu, či telefonu;
 • vymáhání pohledávek;
 • vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností;
 • a ochraně práv správců (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb).

 

IV. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Správci osobních údajů zpracovávají osobní údaje obchodních partnerů, jelikož je to nezbytné z důvodů plnění smlouvy (např. smlouvy o nájmu či o dílo), plnění zákonných povinností (zejména účetních a daňových) a oprávněného zájmu správců (např. ochrana majetku, vymáhání pohledávek atd.). Správci nezpracovávají osobní údaje na základě souhlasu.

 

V. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů obchodních partnerů mohou být:

 • správci osobních údajů jakožto poskytovatelé služeb;
 • orgány veřejné moci;
 • zpracovatelé na základě písemných smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením.

Osobní údaje obchodních partnerů nejsou předávány do zahraničí.

 

VI. Doba zpracování osobních údajů

Správci zpracovávají osobní údaje obchodních partnerů po dobu stanovenou v příslušných právních předpisech nebo po dobu, po kterou bude trvat smluvní vztah mezi správci osobních údajů a obchodním partnerem. V odůvodněných případech jsou správci oprávněni osobní údaje zpracovávat i po ukončení smluvního vztahu, a to za účelem zajištění ochrany svých práv a oprávněných zájmů po dobu nejvýše deseti let od ukončení spolupráce (s odkazem na promlčení dle ust. § 629 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

 

VII. Práva obchodních partnerů

Obchodní partneři mají v souvislosti se svými osobními údaji vůči správcům následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů, který se ovšem vztahuje jen na osobní údaje, které správci zpracovávají k jiným účelům, něž je plnění smlouvy. Údaje zpracovávané za účelem plnění smlouvy správci vymazat nesmí;
 • právo na omezení zpracování, jestliže obchodní partner:
 • popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • odmítá výmaz protiprávně zpracovávaných osobních údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití;
 • požaduje údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a správci je již nepotřebují;
 • vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda je zpracování oprávněné, resp. zda oprávněné zájmy správců pro zpracování převažují nad zájmy obchodního partnera;
 • právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů, které ovšem může být využito pouze ohledně těch údajů, které správci zpracovávají automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy s obchodním partnerem.
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterou může obchodní partner vznést na kontaktních údajích správců (viz výše);
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se obchodní partner domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může být podána u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VIII. Poučení obchodních partnerů

Správci osobních údajů musí znát osobní údaje obchodních partnerů, a tyto zpracovávat, neboť v opačném případě by nemohli poskytovat sjednané služby. Z tohoto důvodu mají obchodní partneři povinnost osobní údaje na žádost nebo výzvu správců osobních údajů poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů zapříčiní, že správci osobních údajů nebudou moci s obchodním partnerem vůbec vstoupit do smluvního vztahu, resp. nebudou moci ničeho plnit.

 

V Brně dne 25. 5. 2018

 

MIKA-MONT, s.r.o.

MIKASTAV s.r.o.

Objednávkový FORMULÁŘ